دکتر حمیدرضا عرفانیان

رتبه علمی: استادیارتلفن:

02144238171-5 داخلی(376)

پست الکترونیکی:


نام مرکز:
دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی

رشته:
آمار - ریاضی

دکتر حمیدرضا عرفانیان

رتبه: استادیارتلفن:

02144238171-5 داخلی(376)

پست الکترونیک:


نام مرکز:
دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی

رشته:
آمار - ریاضی

علاقه‌مندی‌ها

بهینه سازی  -  کنترل بهینه - ریاضیات مالی  - ریاضیات زیستی - ریاضیات فازی


سوابق اجرایی

  • عضو هيئت علمي گروه رياضي و آمار دانشکده علوم پايه دانشگاه علم و فرهنگ (1379 تا اکنون)
  • مديرگروه آمار دانشکده علوم پايه دانشگاه علم و فرهنگ ( 1388-1384)
  • مدیر گروه ارشد ریاضی مالی دانشکده علوم پایه ( 1391 تا اکنون)
  • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه و فناوریهای زیستی دانشگاه علم و فرهنگ (1392 تا اکنون)
  • مدیر گروه ارشد آمار ریاضی دانشکده علوم پايه دانشگاه علم و فرهنگ ( 1392 تا اکنون)
  • مدیرگروه ارشد ریاضی کاربردی ( مالی و بهینه سازی) دانشکده علوم پايه دانشگاه علم و فرهنگ (1393 تاکنون)

تحصیلات

  • کارشناسی ، 1376 ، رياضي گرايش کاربرد درکامپيوتر ، دانشگاه تبريز
  • کارشناسی ارشد ، 1378 ، رياضي کاربردي گرايش کنترل و بهینه سازی ، دانشگاه فردوسي مشهد
  • دکتری ، 1392 ، رياضي کاربردی گرايش کنترل و بهینه سازی ، دانشگاه فردوسي مشهد

لیست تدریس